Системи за автоматизация - Индустриален софтуер - Инженеринг

“ДИКС БГ” ЕООД е създадена през 1993 г. с цел използване на изчислителна техника за автоматизация в областта на енергетика, химия, металургия, хранителна промишленост и др. От 2005 г. към дейността ѝ се включват и задачи по енергийна ефективност.

Услуги

 1. Проектиране, доставка, изработка и внедряване на системи за мониторинг на енергопотреблението (CMК) и системи за енергиен мениджмънт.

 2. Обследвания за енергийна ефективност на промишлени предприятия по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

 3. Доказване на постигнати енергийните спестявания в съответствие с НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. и съдействие при издаване от АУЕР на Удостоверения за енергийни спестявания.

 4. Разработки на енергийни одити при кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" и „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност".

 5. Консултантска помощ и вътрешни одити при въвеждане на Системи за управление на енергията съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001:2011 и БДС EN ISO 19011:2011.

Дейност

Във всяко по-голямо предприятие има ежемесечно разпределение на консумираните енергоносители по производствени подразделения. Това разпределение е със стопанска цел и не е подходящо за анализ на енергопотреблението и планиране на дейностите по енергийна и ресурсна ефективност.

Изграждането на система за мониторинг осигурява възможност за оперативен контрол на потреблението на енергии. Целта е да се обхванат съоръженията, които консумират в годишен план най-малко 80% от собствената консумация на предприятието. При възможност се измерва или въвежда и произведената продукция. Архивираната информация се експортва към електронна таблица Excel за по-нататъшна специфична обработка.

Системата за мониторинг на енергопотреблението осигурява:

 • Информация за текущата консумация на енергоносителите;
 • Качество на енергозахранването;
 • Разпределение на енергоносителите по обособени производства и консуматори;
 • Товарови графики на значимите консуматори;
 • Товаров график и КПД на парокотелните инсталации;
 • Време на работа на отделни консуматори.

На базата на архивираната информациясистемата за енергиен мениджмънт осигурява:

 • Оценка на загубите при трансформацията и преноса;
 • Баланси на консумацията и на загубите по обособени производства и консуматори;
 • Локализация на източници на реактивна електроенергия и качество на компенсация;
 • Регистрация на отклонения в режимите, прогнозиране на аварии и планиране на ремонти;
 • Базова консумация при различни обеми производство и външни температури;
 • Индикатори (показатели) за енергийна ефективност ;
 • Регистрация на текущи отклонения от нормите за разход;
 • Възможност за анализ коректността на нормите за разход;
 • Оценка на ефекта от въведени енергоспестяващи мерки.

Според приетия на 15.05.2015 г. Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) всички предприятия, които не са малки и средни (без оглед на годишната им консумация), както и всички промишлени системи (включително малки и средни предприятия) с годишна консумация над 3000 MWh подлежат на задължителни обследвания за енергийна ефективност.

Реализации

„ДИКС БГ" е реализирала над 15 системи за мониторинг, контрол и управление в промишлени предприятия.

Специалистите на „ДИКС БГ" са участвали в над 50 обследвания за енергийна ефективност на предприятия и промишлени системи по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Специалистите на „ДИКС БГ" са доказали своята компетентност при участие в обследването за енергийна ефективност на над 20 предприятия от различни области. Почти всички Възложители преминаха успешно процедурите по финансиране на проекти за „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" през програмния период 2007 г. – 2013 г., както и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Процедури на подбор на проекти „ Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" и „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия".

Специалистите на „ДИКС БГ" са оказали консултантска помощ и са реализирали вътрешни одити при въвеждане на 6 система за управление на енергията, съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001:2011 и БДС EN ISO 19011:2011.

Контакти

Адрес: София 1504, ул.Върбица 2
Тел.: 02/ 944 00 25
Управител: инж. Благомир Желязков
За контакти: GSM 088/ 788 45 87

Ключови думи:

енергийна ефективност, мониторинг на енергопотреблението, системи за енергиен мениджмънт, системи за управление на енергията, БДС EN ISO 50001:2011